Qualche cenno sull'argomento:

Elena Prybyliuk soprano